Kaupungin hoitovastuussa olevien yhdys- ja läpikulkuteiden luovuttaminen ELY:n vastuulle

Porin kaupungin hoidossa on lukuisia läpikulkuteitä, jotka ovat historian saatossa siirtyneet kaupungin hoitovastuulle mm. kuntaliitosten yhteyksissä. Tiet eivät ole kaupungin omistuksessa, eikä niille ole tehty yksityistietoimitusta teiden läpikulkuluonteiden vuoksi. Nykyinen yksityistielaki asettaa ehtoja kuntien avustuspolitiikkaan. Kunta ei voi rahoittaa yksityistien hoitoa, jos tielle ei ole tehty yksityistietoimitusta. Tämä on ongelmallista, koska osa kaupungin hoitovastuulla olevista teistä on vilkkaasti liikennöityjä läpikulku-/yhdysteitä valtatie- ja kantatieverkon välissä, joiden tulisi olla ELY-keskusksen alla olevia maanteita eikä tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä. Porin kaupungin tulisi olla aloitteellinen ELY-keskuksen suuntaan, jotta maantien edellytykset täyttävän tiestön hoito luovutettaisiin Väyläviraston alle. 

Yksityistielain määritelmän mukaan yksityistiellä tarkoitetaan ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää. Yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla. Maantielaki määrittelee maantien valtion omistamaksi tai tieoikeudella hallinnoimaksi tieksi, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Väyläviraston hallinnassa. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä. 

Esitämme, että Porin kaupunki avaa keskustelun ELY-keskuksen kanssa edellämainitun kaltaisten yhdys- ja läpikulkuteiden, eli maanteiden, luovuttamiseksi kaupungin hoitovastuulta Väyläviraston alle, johon ne kuuluvat. Lisäksi esitämme, että Porin kaupunki edistää vain yksityistielain määritelmät täyttävien kaupungin omassa hoidossa olevien teiden yksityistietoimituksia, jotta yksityisteiden avustuskriteerit täyttyvät.

15.11.2021, Porissa

Viliina Välimäki

Tapio Furuholm

Raisa Ranta

Kaarina Ranne

Raija Koskiranta

Tapio Huhtanen

Juha Kantola

Aila Haikkonen

Heidi Sakari 

Niko Viinamäki

Christa Lahto

Tiina Stenman

Matti Välimäki

Petri Huru

Anssi Salmi